Teambuilding và gala của tập đoàn KOSY tại Asean Resort