Năng lực tài chính

Logo
NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Hòa Bình Group có khả năng đảm nhiệm về tài chính cho các hội nghị, sự kiện có kinh phí lớn đến hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Một khi giao nhiệm vụ cho chúng tôi, quý khách chỉ cần đặt bút ký vào hợp đồng thì có thể an tâm về khả năng tài chính.

Chúng tôi có thể bao thầu toàn bộ Hội nghị, ứng thanh toán toàn bộ kinh phí, việc thanh toán chi phí với toàn bộ khách hàng có thể thực hiện sau khi kết thúc hội nghị.

Đối với các hội nghị, sự kiện theo nguồn vốn xã hội hóa, Hòa Bình Group lập hồ sơ vận động tài trợ đảm bảo nguồn kinh phí tổ chức.

CONTACT NOW