Danh sách tin tuyển dụng

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 15/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Du lịch

Số lượng: 3      Hạn tuyển dụng: 31/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Du lịch

Số lượng: 10      Hạn tuyển dụng: 15/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Tổ chức sự kiện

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 31/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

Số lượng: 3      Hạn tuyển dụng: 31/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Quảng cáo / Marketing / PR

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 15/12/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Quản lý điều hành

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 15/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Du lịch

Số lượng: 3      Hạn tuyển dụng: 28/02/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

Số lượng: 2      Hạn tuyển dụng: 31/01/2023

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

Số lượng: 1      Hạn tuyển dụng: 05/01/2022

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Công ty: Hòa Bình Group

Nhóm ngành nghề: Quảng cáo / Marketing / PR

1 3 4 5 6
Tìm kiếm tin tuyển dụng
Filters